Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Asiakaspalvelu: 040 860 8844 (klo 9–15)
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Käynnissä olevat hankkeet

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg    PPL-kuvana.jpg   Ruka_Kuusamo_rgb.jpg   oulun+yliopisto_logo_fin.jpg   logovari.jpg    metsahallitus_logo.jpg

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen (Gateway to Kuusamo Lapland) -hankkeen  päätavoitteet ovat:

 1. Matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja kv-matkailijamäärien lisääminen Koillismaalla.
 2. Lentoliikenteen yhteyksien ja matkailualueen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyömallien kautta.
 3. Matkailualueelle uusien jakelukanavien käyttöönotto sekä myynti- ja markkinointitoimintamallien luominen mm. digitaaliratkaisujen avulla.
 4. Asiakaskunnan palvelussa tarvittavan tiedon kerääminen ja sen levittäminen.
 5. Kansallispuistojen vetovoimaisuuden hyödyntäminen kv-matkailumarkkinoinnissa.

Hankkeen tuloksena Ruka-Kuusamo matkailualueen kansainvälistymisaste nousee samalle tasolle muiden Pohjois-Suomen suurimpien matkailualueiden kanssa. Aasiaan saadaan luotua toimivia yhteistyösuhteita ja kulttuurisidonnaista markkinointia kehitetään, mitä kautta alueelle saadaan kasvavia matkustajamääriä. Alueelle luodaan uusia toimintamalleja, joita tarvitaan uusien kulttuurien ja kasvavien matkailijamäärien palvelun laadun takaamiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–30.4.2019, ja sen kokonaisbudjetti on 1 299 940 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 12%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12%. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut sekä Oulun yliopisto.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Tessa Kokkonen

Tilalle uudistuva yrittäjyys

Lippu ja lause suomi.jpgely_keskus_logo.png

Tilalle uudistuva yrittäjyys -hankkeen kohderyhmänä ovat Kuusamon ja Taivalkosken maa- ja/tai metsätalouden harjoittajat.

Tavoitteena on yleisten koulutustilaisuuksien ja pienryhmäkoulutuksien kautta kehittää yrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamista, parantaa työhyvinvointia, sekä edistää sukupolvenvaihdoksien toteutumista. Lisäksi koulutuksilla annetaan tietoa uusista ansaintamahdollisuuksista bioenergian tuotannon osalta. Määrällisenä tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan yhteensä 60 maa- ja/tai metsätilayrittäjää.

Hankkeen tuloksena alueen maatilayrittäjien johtamistaitojen ja työhyvinvoinnin paraneminen luo edellytyksiä kannattavan yritystoiminnan harjoittamiselle, sekä antaa valmiuksia yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseen. Alueen maaseudulle keskeisten tuotantomuotojen osalta toteutuvat sukupolvenvaihdokset edistävät toiminnan jatkuvuutta ja turvaavat jatkojalostuslaitosten raaka-aineen saantia lähialueilta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2016–31.12.2018 ja sen kokonaisbudjetti on 202 565 €. Julkisen rahoituksen (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto + valtio) osuus on 182 309 € ja yksityinen rahoitus 20 256 €.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Hannu Virranniemi

Bioproduct Investments in Kuusamo Region

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg   ely_keskus_logo.png

Kuusamon ja Taivalkosken alueella on tunnistettu tarpeita, jotka liittyvät uusiutuvan energian nykyistä laajempaan hyväksikäyttöön, biotuotteita kehittävien ja valmistavien yritysten kasvun edellytyksiin, kansainvälistymiseen, investointimahdollisuuksiin, teollisten toimitilojen tarpeeseen sekä yritysten välisen että yritysten ja yliopistojen/muiden tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittämiseen. Hankkeen tavoite, toimenpiteet ja tulokset on johdettu Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelmasta 2014–2021, joka yhdistää kuntien elinkeinopoliittiset tavoitteet. Lisäksi tällä hankkeella jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategiaa Koillismaalla.

Kuusamon ja Taivalkosken alueella käynnistetään teollistamisohjelma, jonka tavoitteena on sekä alueen että alueen ulkopuolisten yritysten ja investorien kontaktoinnin avulla saada uusia uusiutuvan energian lisäkäyttöön sekä biotuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen liittyviä investointeja ja saada uusia yrityksiä sijoittumaan ja syntymään Kuusamon ja Taivalkosken alueelle. Kuusamon ja Taivalkosken alueella on panostettu voimakkaasti matkailun kehittämiseen. Tämän hankkeen yksi tavoite on yrityspohjan monipuolistaminen yritysten sijoittumis- ja investointiedellytyksiä kehittämällä.

Hankkeen tuloksena ensisijaisesti saadaan aikaan bioklusteri, joka koostuu useampaan raaka-ainelähteeseen ja tekniikkaan perustuvista toimintaperiaatteista. Klusterin kokoonpano voi olla: etanolitehdas, pyrolyysitehdas, biohiilitehdas, biokaasutehdas, jäteveden puhdistamo ja chp-laitos (ml. jätteenyhteispolttolaitos). Lisäksi hankkeella luodaan uusi toimintamalli, jossa ensisijaisesti hyödynnetään jo nyt kansainvälisesti toimivien ”veturiyritysten” kasvu- ja yhteistyömahdollisuudet paikallisille jo toimiville tai perustettaville sekä alueelle siirtyville pk-yrityksille.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016–31.12.2018, sen kokonaisbudjetti on 299 832 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus on 70%, 209 880 €. Kuusamon ja Taivalkosken kuntien rahoitusosuus on yhteensä 89 952 €.

Lisätietoja:

Yrityskehittäjä

Ari-Matti Toivonen

Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   pohjanmaa_vaakuna_logo.png   PPL-kuvana.jpg

Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen työpaikkoja sekä matkailun että elintarviketuotannon ja -jalostuksen sekä kaupan toimialoilla. Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat yritysten lisääntyvä yhteistyö, alueen tunnetuksi tekeminen, ammattitaidon ja tiedon lisääminen, tuotteistaminen sekä sähköisen ja henkilökohtaisen myyntityön kehittäminen. Kasvun tavoite on erityisesti kansainvälisissä asiakkaissa.

Hankkeessa pyritään sekä luomaan puitteita laajemmalle elintarviketuotannolle että vaikuttamaan alueen ruokamatkailun vetovoimaisuuteen. Luontoon kehitettävät matkailutuotteet sekä luonnosta saatavien tuotteiden hyödyntäminen lisäävät matkailun kysyntää. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä matkailu- ja elintarviketoimialan kanssa. Hankkeen lähtökohtana on Naturpolis Oy:ssä aiemmin toteutetut hankkeet, erityisesti Luonnollisesti läheltä -hanke.

Hankkeen totetusaika on 1.2.2015–31.3.2018 ja kokonaisbudjetti noin 400 000 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus 70%, kuntarahoituksen osuus on 15% ja yritysten rahoitusosuus 15%.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Elisa Kangasaho

Slow Adventure in Northern Territories

slow_adventure_logo.jpg   metsahallitus_logo.jpg Northern-Periphery.jpg

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n ja Metsähallituksen hakemalle hankkeelle Slow Adventure in Northern Territories on myönnetty rahoitus Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelman seurantakomiteassa. Naturpolis Oy on Suomen osalta hankkeen päätoteuttajana, ja kohdealueita Suomessa ovat Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärven Syötteen alue.

Slow Adventure on kolmevuotinen kansainvälinen matkailun kehittämishanke, jonka tarkoituksena on edistää, kehittää ja markkinoida matkailupalveluita ja – tuotteita, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen luonnosta nauttimisen sekä luonnon ja paikallisen kulttuurin kokemisen kiireettömyyden kautta. Alueen omaleimaisia luonto- ja kulttuurimatkatuotteita, kuten esim. wild food, sauna ja luontokuvaus, halutaan edelleen jalostaa ja löytää niille oikeat kansainväliset kohderyhmät ja nykyaikaiset markkinointimenetelmät.

Hankkeessa tuetaan elämyksellisen luontomatkailun kehittämistä kansainvälisen toimijaverkoston ja kattoteeman avulla, jaetaan tietoa ja opitaan muiden maiden palveluista ja tuotteista, kartoitetaan uusia kohderyhmiä sekä testataan ja kohdennetaan tuotteiden markkinointia. Naturpolis Oy:n vetovastuulla on kokonaisuus ”Review of New Technology in Promoting Slow Adventure”.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2015–28.2.2018, sen päätoteuttaja on University of Highlands and Islands Skotlannissa ja hankkeessa ovat mukana Skotlanti, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Islanti. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,8 M €, josta Koillismaan alueen budjetti on 164 042 €.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tanja Pohjola

Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   PPL-kuvana.jpg   oulun+yliopisto_logo_fin.jpg   oulunkaari_logo.jpg   micro_entre_logo.png   muhos_logo.png

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto.

Kokeiluperusteinen kaupallistamis-, kasvu- ja vientitoiminta purkaa tehokkaasti erityisesti pienimpien yritysten kasvun esteitä. Suomalaisissa mikroyrityksissä ajan ja resurssien käyttö kohdistetaan liiaksi tuotteen tai palvelun suunnitteluun, jolloin konkreettiset myynti- ja vientikokeilut alkavat aivan liian myöhään. Myös yritysrajapinnan toimijoiden keskuudessa uusien kaupallistamis-, kasvu- ja vientikäytäntöjen soveltaminen on vähäistä. Tietoa tarvitaan erityisesti uudentyyppisistä digitaalisista kasvun ja kansainvälistymisen mekanismeista. Uutta tietoa, uusia toimintamalleja ja uusia tekoja tarvitaan erityisesti mikroyrityksissä. Kokeiluperusteisten kasvu- ja kansainvälistymismekanismien käyttöönotolla on jo kiire Oulunkaaren ja Koillismaan mikroyrityksissä ja niitä tukevien TKK-toimijoiden palveluissa.

Mikroyritykset ohjaavat hankkeen kautta toteutettavaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueella, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Tässä hankkeessa otetaan nopeutetusti käyttöön Mikroyritysten kasvualusta-hankkeessa maakunnan eteläosissa testattu ja toimivaksi osoittautunut toimintamalli. Toimintamallia on vuoden 2015 aikana testattu maakunnan eteläosissa 66 mikroyrityksen voimin ja saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen osatoteuttajina toimivat Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE sekä Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Lisäksi hanketta rahoittavat Muhoksen kunta ja 50 yritystä, jotka ovat sitoutuneet hankkeen toimintaan. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016–30.06.2019 ja kokonaisbudjetti 494 970 €, josta EAKR:n ja valtion osuus 70%, kuntien rahoitus 21,5%, muu ulkopuolinen rahoitus 8,5%.

www.oulunkaari.com
www.microentre.fi

 

Lisätietoja

Yrityskehittäjä Kari Sirviö

Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely

ely_keskus_logo.png   VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg      eu_kalatalousrahasto_logo.jpg   kitkan_viisas_logo.png   kalaleader_logo.png   meri_kalatalousrahasto_logo.png

Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely (Talvisärki) -hankkeessa kehitetään särkikalojen kalastus- ja alkutuotantomenetelmiä. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa särjen pyyntiajan jatkamisen siten, että tarjonta saadaan vastaamaan lisääntyvän kysynnän vaatimuksiin. Kalastusmenetelmiä kehitetään ja sovitetaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Uusia ammattikalastajien työrytmiin, kaupalliseen kalastukseen ja alkutuotantoon soveltuvia menetelmiä etsitään täydentämään kalavesien hoidon tarpeita. Kalastuksen osalta kehitetään särjen pyyntiä viileän veden aikaan, erityisesti talvella jään alta rysäpyydyksillä. Hankkeen muut osat liittyvät särjen käsittelyyn ja alkutuotantoon. Niissä käsitellään lajittelun tehostamista, jäähdytystä ja kuljetusta sekä perkuun nopeuttamista, minkä tavoitteena on kehittää särjen hyödyntämistä ruokakalaksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy ja yhteistyökumppaneina hankkeeseen osallistuvat Koillismaan luonnonkala Oy jaKirkonkylän ja Kemilän osakaskunnat Kuusamosta.

Hankkeen toteutusaika on  1.9.2016 – 31.7.2018, ja kustannusarvio  70 000 €. Hankkeen rahoitus: Kalaleader 49 000 € (70 %) ja omarahoitus (kalastajien ja osakaskuntien työ ja muu vastikkeeton panos) 20 000 € (30 %).

Lisätietoja

Hankevetäjä Manuel Deinhardt

Flavours of Kuusamo Lapland

ely_keskus_logo.png         eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg

Flavours of Kuusamo Lapland on kuuden kuusamolaisen matkailuyrityksen kolmevuotinen matkailun kehittämishanke. Hankkeella pyritään tukemaan alueen omaleimaisia kärkituotteita, joiden avulla alue pystyy erikoistumaan ja erottumaan muista matkakohteista. Lisäksi kasvua haetaan matkailun ympärivuotisuuden edistämiseen ja kesään soveltuvien matkailutuotteiden ja -palveluiden saamiseen myyntiin uusille ja oikeille kohderyhmille parhaiten soveltuvilla tavoilla tuotettuina ja markkinoituina. Tämä vaatii tietoa ja osaamista eri kohdemaista ja kulttuureista sekä menetelmistä, joilla valitut kohderyhmät parhaiten tavoitetaan. Sähköiset myyntikanavat nousevat tulevaisuudessa entistä merkittävämpään asemaan matkailumyynnissä, joten niiden kehityksessä on oltava mukana.

Seuraavat yritykset ovat mukana hankkeessa:

 • Koneyhtymä Vesa ja Jouni Määttä (Rukan Salonki) (31.5.2017 saakka)
 • Vihermaa Holidays Oy (Ruka Adventures)
 • Marita ja Hannu Kuusiniemi Oy (Chalet Ruka Peak)
 • Isokenkäisten Klubi
 • Tundra Ceramics & Gastronomy
 • Nordic Holiday Services Oy (Pohjolan Pirtti)

Hankkeella on kolme toisiaan tukevaa päätavoitetta:

 1. Kansainvälisyysosaamisen lisääminen, uusien kohdealueiden pilotointi ja vanhojen vahvistaminen,
 2. Ympärivuotisuuden kehittäminen erityisesti special interest -tarjontaan panostamalla,
 3. Uusien markkinointimenetelmien ja jakelu-/myyntikanavien testaus.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016–31.12.2018, sen kokonaisbudjetti on 686 464 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä tuki (EU + valtio) on 514 848 € ja yksityisrahoituksen osuus 171 616 €.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Patricia Potrykus

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto 2016-2017

Hossan kansallispuistoa tukevan matkailuyhteistyön kehittämishanke (Hossa+)

 

ely_keskus_logo.png   Lippu ja lause suomi.jpg

 

Hossa+ -hankkeen tavoitteena on Hossaan linkittyvän matkailualueen toimijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen sekä yhteisten kehittämiskohteiden määrittäminen matkailualueen infralle ja palveluille. Hankkeen toimenpiteinä kartoitetaan eri kuntien matkailutoimijoita ja näiden intressejä yhteisen toiminnan kehittämiseen, määritetään kehittämiskohteet matkailualueen infran ja palveluiden kehittämiseksi sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteitä tulosten pohjalta.

Hanketta hallinnoi Naturpolis Oy, osatoteuttajana on Kajaanin Ammattikorkeakoulu sekä yhteistyökumppanina ja rahoittajana lisäksi Suomussalmen kunta.

Hanke toteutetaan ajalla 14.8.2017 – 28.2.2018, sen kokonaisbudjetti on 82.408,60€, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä tuki (EU + valtio) on 79.318,30€ ja kuntarahoitus 3.090,30€.

LISÄTIETOJA

Projektipäällikkö Terhi Wendelin

Vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla

 

ely_keskus_logo.png   kalaleader_logo.pngmeri_kalatalousrahasto_logo.png eu_kalatalousrahasto_logo.jpg

 

Vähempiarvoisen kalan arvoketjusta (toimitusketjun arvon muodostuksesta) Koillismaalla halutaan muodostaa kokonaiskuva, jotta sitä voidaan entistä paremmin kehittää ja ohjata. Hankkeessa selvitetään vähempiarvoisen kalan arvoketjun osatekijöitä ja -toimintoja Koillismaalla sekä soveltuvin osin myös nykyistä laajemmalla kalan hankinta-alueella.

Hankkeessa on kaksi ydinkysymystä, joihin haetaan vastauksia: 1. Onko Koillismaalla mahdollista ja kannattavaa kehittää alkutuotannon nykyistä toimintaa vähempiarvoisen kalan käsittelykeskukseksi ja laajentaa hankinta-aluetta? 2. Onko kannattavaa kehittää vähempiarvoisen kalan jatkojalostusta alueella? Näiden lisäksi, kahden pääkysymyksen ratkaisemiseksi, selvitetään, minkälaisille vähempiarvoisesta kalasta jalostetuille tuotteille on kysyntää ja tarvetta.

Hankkeessa kerätään taustatietoa, selvitetään ja määritetään vähempiarvoisen kalan arvoketjun muodostumista alkutuotannon ja jalostuksen näkökulmasta sekä lasketaan siihen liittyvien toimintojen ja investointitarpeiden kannattavuutta. Lähtötilanteessa lisäarvoa alkutuotantoon oletetaan löytyvän esim. sumppusäilytyksen avulla (vaikutus konekapasiteetin ja infran käyttöasteen tasaisemman jakautumisen kautta) sekä mahdollisesti hankinta-aluetta laajentamalla (raaka-aineen riittävyyden turvaaminen, logistiikkakustannusten optimointi) ja jalostusastetta nostamalla (kysynnän kasvu). Määrityksissä huomioitavia kalalajeja ovat särkikalat ja hauki. Sumppusäilytyksen kehittäminen on hankkeessa erityisenä mielenkiinnon kohteena, joten sen osalta hanke sisältää myös koulutuksellisen näkökulman.

Hanke toteutetaan ajalla 15.8.2017 – 15.3.2018. Toteutusalueena on Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin alue. Hankinta-alueen laajentamisen kannattavuuden ja vähempiarvoisen kalan tuotantopotentiaalin selvittämistä varten tiedonkeruu ulotetaan myös Itä-Lapin alueelle (Lokka/ Porttipahta, Kemijärvi).

Hankkeen kokonaisbudjetti on 67.444 euroa, josta ELY-keskus/Euroopan meri- ja kalatalousrahasto rahoittaa 96,14%, hankkeen omarahoitusosuus on 3,86%.

 

LISÄTIETOJA

Projektipäällikkö Manuel Deinhardt

Älykäs loma-asuntoalue puurakentamisen vauhdittajaksi

PPL-kuvana.jpg 

 

Itä-Rukan alueelle on suunnitteilla mittavia matkailuinvestointeja, joiden myötä alue tulee olemaan kehittämisen ydinaluetta. Uuden loma-asuntoalueen halutaan viestivän alueen kansainvälistyvälle matkailulle tärkeitä arvoja; aitoutta, luonnon arvostamista, ympäristöystävällisyyttä, hyvinvointia ja loman helppoutta. Voimakkaasti kehittyvä matkailualue tarvitsee käyntikortikseen erityislaatuisesta osaamisesta ja alueesta kertovan mallikohteen, joka tukee muiden matkailuinvestointien toteutumista.

Uudenlainen lähestyminen ja lisäarvon tuottaminen loma-asuntoalueen rakentamiseen edellyttää asiakasnäkökulman vahvaa tunnistamista. Matkailun ja rakentamisen uusimmat trendit tulee huomioida niin digitalisaation, älykkäiden ja ekologisten teknologiaratkaisujen kuin joustavien palveluiden kytkemisessä yhteen uudentyyppiseksi loma-asuntokonseptiksi.

Hankkeen alussa kilpailutetaan toimija, jolta tilataan loma-asuntoalueen kokonaiskonseptin suunnittelu moniammatillisena yhteistyöprojektina. Siinä toimenpiteisiin kuuluu alueen kehittämiseen liittyvien intressien ja tarpeiden tarkempi kartoitus yhteistyössä kaavoitusasiantuntijoiden sekä puurakentamisen ja matkailun asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa käynnistetään suunnitteluprosessi, johon osallistuvat niin alueen toimijat kuin alueen ulkopuoliset asiantuntijat, jotka tuovat näkemystä, ideoita ja tietoa suunnitteluprosessin tueksi. Moniasiantuntijuuden ja verkostoyhteistyön avulla pyritään löytämään vaihtoehtoja matkailijoiden helppoa lomanviettoa tukevien palveluiden suunnittelemiseksi ja niiden kytkemiseksi uuden loma-asuntoalueen luontevaksi osaksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 - 31.3.2018 ja sen kokonaisbudjetti on 37 912 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle AIKO (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoitusta 26 538 euroa (70%), kuntarahoituksen osuus on 11 374 euroa (30%).

 

LISÄTIETOJA

Yrityskehittäjä Kari Sirviö

Taivalvaara osaksi urheilu- ja liikuntaekosysteemiä

Hankkeen avulla halutaan rakentaa usean toimijan urheilu-, liikunta- ja hyvinvointimatkailun kokonaisuus Pohjois-Suomen liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden, Syötteen alueen toimijoiden sekä muiden hankkeessa esille nousseiden tahojen kanssa, jossa Taivalvaaralla on oma ensisijainen kohderyhmänsä sen lisäksi se pystyy tarjoamaan yhteistyökumppaneille näiden tarjontaa täydentävää toimintaa.

Tehtävät

1.Taivalvaaran palvelu-, harjoittelu- ja liikuntamatkailuympäristön mallintaminen &  position määrittely

• edellyttää palvelumuotoiluprosessia eli asiakkaiden kuuntelua ja osallistamista
• asiakasymmärryksen pohjalta määritellään Taivalvaaran ylivoimatekijät
• tunnistetaan Taivalvaaran ja koko Taivalkosken urheilu- ja liikuntamatkailua tukevien palveluiden nykytila ja kehittämistarpeet

 2.Taivalvaaran positio  osana harjoitteluympäristöjen ja liikuntaopistojen, urheiluakatemioiden sekä Syötteen alueen toimijoiden ekosysteemiä

• edellyttää syvällistä tutustumista potentiaalisten yhteistyökumppaneiden toimintaan
• uutuusarvon tunnistaminen
• täydentävyyden tunnistaminen
• yhteistyökulmien tunnistaminen  = asiakaslähtöiset yhteistyön draiverit
• ekosysteemin arvoketjun kuvaaminen (asiakas keskiössä)

3. Edellä esitetyn toimintamallin markkinointi yhteistyökumppaneille

Hankkeen tuloksena Pohjois-Suomeen muodostuu kansainvälisestikin  kiinnostava urheilu- ja liikuntamatkailun kokonaisuus, jossa Taivalvaaralle vuosien saatossa tehdyt investoinnit saadaan aktiiviseen käyttöön ja tukemaan alueella olevaa ja sinne syntyvää yritystoimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoitusta yhteensä 26.956 euroa. Hankkeen toteutusaika on 15.11.2017 - 30.4.2018.

 

Projektipäällikkö

Tuija Vinkka

ADVENT - Adventure tourism in vocational education and training

 

Erasmus.jpg   LOGO advent.jpg        naturpolis_logo_keskikoko.jpg

 

ADVENT (Adventure tourism in vocational education and training) on Islannin johdolla toteutettava adventure-matkailun koulutuksen kehittämishanke, jonka eritystavoitteena on kehittää elinkeinoelämälähtöistä matkailukoulutusta. Suomesta hankepartnereina mukana ovat Naturpolis Oy, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK Oy ja Kainuun ammattiopisto KAO. 


Hankkeen päätavoitteena on kehittää koulutussektorin ja matkailualan toimijoiden välistä yhteistyötä, minkä seurauksena matkailukoulutukseen testataan ja otetaan käyttöön uusia kursseja, jotka on suunniteltu erityisesti matkailuyritysten tarpeista lähtien.  

Tavoitteena on hankkeen aikana kehittää 9 uutta opetusmoduulia: kolme moduulia jokaisessa kolmessa hankkeeseen osallistuvassa maassa (Islanti, Skotlanti ja Suomi). Naturpoliksen vastuulla on toimia yritysten ja oppilaitosten välisenä kontaktipintana hankkeessa ja edistää näiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä tarkastella hankkeessa kehitettävien innovatiivisten ratkaisujen vaikutuksia alan yrityksiin.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-31.8.2020 ja kokonaisbudjetti 367 521 €.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Kirsi Kuosku

Pelillinen Ruka-Kuusamo matkailualueen rekrytointi- ja alueperehdytysjärjestelmä

 

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg       VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg      PPL-kuvana.jpg

 

Hankkeen lähtökohtia ovat matkailualan kasvun mukanaan tuoma kilpailu osaavasta työvoimasta sekä sesonkityön haasteet työntekijöiden aluetuntemuksessa, joka välillisesti vaikuttaa myös matkailijoiden viihtymiseen ja aluebrändin kehittymiseen. Matkailualueet kilpailevat keskenään osaajista, ja ajoittain jo nyt on ollut vaikeuksia saada alueelle rekrytoitua tarpeeksi työvoimaa. Kasvava ja kansainvälistyvä matkailualue tarvitsee työvoimaa, joka on kieli- ja asiakaspalvelutaitoista ja kykenee toimimaan monikulttuurisessa ilmapiirissä. Aluetta ja sen tarjoamia työmahdollisuuksia on siten pystyttävä entistä kiinnostavammin tuomaan esiin, jotta sen tunnettuus ja houkuttelevuus lisääntyisivät alan ammattilaisten keskuudessa. 

Matkailualan työvoimasta yhä suurempi osa on sesonkityöntekijöitä, jotka tulevat alueen ulkopuolelta, eikä heillä ole aluetuntemusta valmiiksi. Siksi heille on löydettävä tehokas, kiinnostava ja nopea tapa ottaa uusi toiminta-alue haltuun. Tähän asti uusille työntekijöille on järjestetty alueperehdytyskoulutuspäiviä, jotka voitaisiin jatkossa osin korvata tällä ajasta ja paikasta riippumattomalla pelillisellä ratkaisulla.

Hankkeessa toteutettavan rekrytointi- ja perehdyttämispelin avulla:
a) erottaudutaan työvoimakilpailussa muista alueista ja houkutellaan osaajia korostamalla aluetta vetovoimaisena työntekopaikkana ja nostamalla matkailualan työntekijöiden tietoisuutta alueesta
b) siirrytään sesonkityöntekijöiden alueperehdyttämisessä nykynuorille tuttuun ja kiinnostavaan digitaaliseen toimintamuotoon, tuetaan sen myötä osaamisen ja palvelun laadun kehittämistä ja tehostetaan nykykäytännön mukaista alueperehdytysmenetelmää

Hanke toteutetaan Naturpoliksen, Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n yhteistyöllä. Hankkeen kesto on 1.1.2018 - 31.12.2018 ja kokonaisbudjetti on 111 0041 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR ja valtion rahoitusta 70%.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Seija Väisänen

Hankkeiden loppuraportit

Hanketoiminnasta vastaava yhteyshenkilö

Ohjelmapäällikkö

Kirsi Kuosku
X