Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A
93600 Kuusamo
Asiakaspalvelu: 040 860 8844 (klo 9–15)
info@naturpolis.fi
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Käynnissä olevat hankkeet

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   PPL-kuvana.jpg   Ruka_Kuusamo_rgb.jpg   oulun+yliopisto_logo_fin.jpg   logovari.jpg   metsahallitus_logo.jpg

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen (Gateway to Kuusamo Lapland) -hankkeen  päätavoitteet ovat:

 1. Matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja kv-matkailijamäärien lisääminen Koillismaalla.
 2. Lentoliikenteen yhteyksien ja matkailualueen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyömallien kautta.
 3. Matkailualueelle uusien jakelukanavien käyttöönotto sekä myynti- ja markkinointitoimintamallien luominen mm. digitaaliratkaisujen avulla.
 4. Asiakaskunnan palvelussa tarvittavan tiedon kerääminen ja sen levittäminen.
 5. Kansallispuistojen vetovoimaisuuden hyödyntäminen kv-matkailumarkkinoinnissa.

Hankkeen tuloksena Ruka-Kuusamo matkailualueen kansainvälistymisaste nousee samalle tasolle muiden Pohjois-Suomen suurimpien matkailualueiden kanssa. Aasiaan saadaan luotua toimivia yhteistyösuhteita ja kulttuurisidonnaista markkinointia kehitetään, mitä kautta alueelle saadaan kasvavia matkustajamääriä. Alueelle luodaan uusia toimintamalleja, joita tarvitaan uusien kulttuurien ja kasvavien matkailijamäärien palvelun laadun takaamiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–30.4.2019, ja sen kokonaisbudjetti on 1 299 940 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 12%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12%. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut sekä Oulun yliopisto.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Tessa Kokkonen

Tilalle uudistuva yrittäjyys

eu_maaseudun_kehittamisrahasto.jpg   ely_keskus_logo.png

Tilalle uudistuva yrittäjyys -hankkeen kohderyhmänä ovat Kuusamon ja Taivalkosken maa- ja/tai metsätalouden harjoittajat.

Tavoitteena on yleisten koulutustilaisuuksien ja pienryhmäkoulutuksien kautta kehittää yrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamista, parantaa työhyvinvointia, sekä edistää sukupolvenvaihdoksien toteutumista. Lisäksi koulutuksilla annetaan tietoa uusista ansaintamahdollisuuksista bioenergian tuotannon osalta. Määrällisenä tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan yhteensä 60 maa- ja/tai metsätilayrittäjää.

Hankkeen tuloksena alueen maatilayrittäjien johtamistaitojen ja työhyvinvoinnin paraneminen luo edellytyksiä kannattavan yritystoiminnan harjoittamiselle, sekä antaa valmiuksia yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseen. Alueen maaseudulle keskeisten tuotantomuotojen osalta toteutuvat sukupolvenvaihdokset edistävät toiminnan jatkuvuutta ja turvaavat jatkojalostuslaitosten raaka-aineen saantia lähialueilta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2016–31.12.2018 ja sen kokonaisbudjetti on 202 565 €. Julkisen rahoituksen (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto + valtio) osuus on 182 309 € ja yksityinen rahoitus 20 256 €.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Hannu Virranniemi

Bioproduct Investments in Kuusamo Region

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg   ely_keskus_logo.png

Kuusamon ja Taivalkosken alueella on tunnistettu tarpeita, jotka liittyvät uusiutuvan energian nykyistä laajempaan hyväksikäyttöön, biotuotteita kehittävien ja valmistavien yritysten kasvun edellytyksiin, kansainvälistymiseen, investointimahdollisuuksiin, teollisten toimitilojen tarpeeseen sekä yritysten välisen että yritysten ja yliopistojen/muiden tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittämiseen. Hankkeen tavoite, toimenpiteet ja tulokset on johdettu Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelmasta 2014–2021, joka yhdistää kuntien elinkeinopoliittiset tavoitteet. Lisäksi tällä hankkeella jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategiaa Koillismaalla.

Kuusamon ja Taivalkosken alueella käynnistetään teollistamisohjelma, jonka tavoitteena on sekä alueen että alueen ulkopuolisten yritysten ja investorien kontaktoinnin avulla saada uusia uusiutuvan energian lisäkäyttöön sekä biotuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen liittyviä investointeja ja saada uusia yrityksiä sijoittumaan ja syntymään Kuusamon ja Taivalkosken alueelle. Kuusamon ja Taivalkosken alueella on panostettu voimakkaasti matkailun kehittämiseen. Tämän hankkeen yksi tavoite on yrityspohjan monipuolistaminen yritysten sijoittumis- ja investointiedellytyksiä kehittämällä.

Hankkeen tuloksena ensisijaisesti saadaan aikaan bioklusteri, joka koostuu useampaan raaka-ainelähteeseen ja tekniikkaan perustuvista toimintaperiaatteista. Klusterin kokoonpano voi olla: etanolitehdas, pyrolyysitehdas, biohiilitehdas, biokaasutehdas, jäteveden puhdistamo ja chp-laitos (ml. jätteenyhteispolttolaitos). Lisäksi hankkeella luodaan uusi toimintamalli, jossa ensisijaisesti hyödynnetään jo nyt kansainvälisesti toimivien ”veturiyritysten” kasvu- ja yhteistyömahdollisuudet paikallisille jo toimiville tai perustettaville sekä alueelle siirtyville pk-yrityksille.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016–31.12.2018, sen kokonaisbudjetti on 299 832 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus on 70%, 209 880 €. Kuusamon ja Taivalkosken kuntien rahoitusosuus on yhteensä 89 952 €.

Lisätietoja:

Yrityskehittäjä

Ari-Matti Toivonen

Uusia liikeideoita ja työpaikkoja

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   pohjanmaa_vaakuna_logo.png   PPL-kuvana.jpg

Alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi sekä julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseksi tarvitaan lisää yrityksiä, työpaikkoja ja verotuloja. Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu luoda 1000 uutta työpaikkaa Kuusamoon ja 300 työpaikkaa Taivalkoskelle. Uusia liikeideoita ja työpaikkoja -hanke tukee Koillismaa 2014+ ohjelman toteuttamista.

Hankkeella on neljä päätavoitetta:

 1. Uusien yritysideoiden synnyttäminen tai olemassa olevien hyödyntämättömien liikeideoiden löytäminen.
 2. Löytää Koillismaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopivia uusia yritysideoita synnyttäviä ja niitä kehittäviä toimintamalleja ja saada näin olemassa olevat yrityspalveluresurssit näin tehokkaampaan käyttöön.
 3. Kanavoida alueella olevien tutkimuslaitosten ja yliopistojen huippuosaaminen uusien innovaatioiden ja yritysaihioiden kehittämiseen.
 4. Toteuttaa Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelmaa.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015–31.5.2017 ja kokonaisbudjetti 274 279 €, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus on 70%, kuntien rahoitusosuus 20%  ja yksityisrahoituksen osuus 10% . Hankkeen projektipäällikkönä toimii FT Regis Rouge-Oikarinen.

Katso hankkeen esite tästä .ESITE-ULT_A4_haitari1.pdf

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen

Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   pohjanmaa_vaakuna_logo.png   PPL-kuvana.jpg

Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen työpaikkoja sekä matkailun että elintarviketuotannon ja -jalostuksen sekä kaupan toimialoilla. Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat yritysten lisääntyvä yhteistyö, alueen tunnetuksi tekeminen, ammattitaidon ja tiedon lisääminen, tuotteistaminen sekä sähköisen ja henkilökohtaisen myyntityön kehittäminen. Kasvun tavoite on erityisesti kansainvälisissä asiakkaissa.

Hankkeessa pyritään sekä luomaan puitteita laajemmalle elintarviketuotannolle että vaikuttamaan alueen ruokamatkailun vetovoimaisuuteen. Luontoon kehitettävät matkailutuotteet sekä luonnosta saatavien tuotteiden hyödyntäminen lisäävät matkailun kysyntää. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä matkailu- ja elintarviketoimialan kanssa. Hankkeen lähtökohtana on Naturpolis Oy:ssä aiemmin toteutetut hankkeet, erityisesti Luonnollisesti läheltä -hanke.

Hankkeen totetusaika on 1.2.2015–31.1.2018 ja kokonaisbudjetti noin 400 000 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus 70%, kuntarahoituksen osuus on 15% ja yritysten rahoitusosuus 15%.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Elisa Kangasaho

Slow Adventure in Northern Territories

slow_adventure_logo.jpg   metsahallitus_logo.jpg   Northern-Periphery.jpg

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n ja Metsähallituksen hakemalle hankkeelle Slow Adventure in Northern Territories on myönnetty rahoitus Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelman seurantakomiteassa. Naturpolis Oy on Suomen osalta hankkeen päätoteuttajana, ja kohdealueita Suomessa ovat Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärven Syötteen alue.

Slow Adventure on kolmevuotinen kansainvälinen matkailun kehittämishanke, jonka tarkoituksena on edistää, kehittää ja markkinoida matkailupalveluita ja – tuotteita, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen luonnosta nauttimisen sekä luonnon ja paikallisen kulttuurin kokemisen kiireettömyyden kautta. Alueen omaleimaisia luonto- ja kulttuurimatkatuotteita, kuten esim. wild food, sauna ja luontokuvaus, halutaan edelleen jalostaa ja löytää niille oikeat kansainväliset kohderyhmät ja nykyaikaiset markkinointimenetelmät.

Hankkeessa tuetaan elämyksellisen luontomatkailun kehittämistä kansainvälisen toimijaverkoston ja kattoteeman avulla, jaetaan tietoa ja opitaan muiden maiden palveluista ja tuotteista, kartoitetaan uusia kohderyhmiä sekä testataan ja kohdennetaan tuotteiden markkinointia. Naturpolis Oy:n vetovastuulla on kokonaisuus ”Review of New Technology in Promoting Slow Adventure”.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2015–28.2.2018, sen päätoteuttaja on University of Highlands and Islands Skotlannissa ja hankkeessa ovat mukana Skotlanti, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Islanti. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,8 M €, josta Koillismaan alueen budjetti on 164 042 €.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tanja Pohjola

LISÄTIETOJA

Projektityöntekijä Vesa-Matti Kleemola

Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys

eu_maaseudun_kehittamisrahasto.jpg   ely_keskus_logo.png   VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   leader_koillismaa_logo.jpg

Villiruuan käytön ja yleensäkin alueen elintarviketuotannon kehitystä hidastava tekijä on luonnontuotteiden keruun ja tuotannon puute tai vähäisyys sekä toimijoiden ja toiminnan hajanaisuus/ harrastelijamaisuus. Keruu-, tuotanto- ja toimitusketjuja pitää kehittää metsistä ja pelloilta alkaen, mikä edellyttää yhteistyön syventämistä poimijoiden/tuottajien kesken sekä myös näiden ja ostajien välillä.

Kansallisessa luonnontuotealan toimintaohjelmassa 2020 on todettu, että toimiva raaka-ainetuotanto on luonnontuotealaan liittyvän menestyvän elinkeinotoiminnan perusedellytys. Sen vuoksi luonnontuotteiden talteenoton aktivointia tarvitaan, mutta täydentävinä tuotantotapoina on lisäksi kehitettävä puoliviljelyä ja viljelyä. Samoin tarvitaan toimenpiteitä uudenlaisten kumppanuuksien synnyttämiseen sekä uusien markkinamahdollisuuksien tunnistamiseen ja tutkimusyhteyksien kehittämiseen. Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys käynnistää Koillismaalla työn raaka-aineen saatavuuden lisäämiseksi.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Yhteistyön lisääminen: selvitetään ja edistetään yhteistyömahdollisuuksia luonnonvaratuotannon sekä tuotteiden jatkojalostuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi
 2. Ostajien ja myyjien kohtauttaminen: kehitetään toimintatapoja ostajien ja myyjien kohtaamiseksi ja keskinäisistä toimintamalleista sopimiseksi
 3. Lisätään toimijoiden tietoisuutta erilaisista luonnonvaratuotannon mahdollisuuksista

Hankkeen kokonaisbudjetti on 44 237 €, johon on myönnetty Leader-rahoitusta. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016–30.4.2017.

 

Lisätietoja

Projektivastaava Toini Kumpulainen

Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg   VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   PPL-kuvana.jpg   oulun+yliopisto_logo_fin.jpg   oulunkaari_logo.jpg   micro_entre_logo.png   muhos_logo.png

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto.

Kokeiluperusteinen kaupallistamis-, kasvu- ja vientitoiminta purkaa tehokkaasti erityisesti pienimpien yritysten kasvun esteitä. Suomalaisissa mikroyrityksissä ajan ja resurssien käyttö kohdistetaan liiaksi tuotteen tai palvelun suunnitteluun, jolloin konkreettiset myynti- ja vientikokeilut alkavat aivan liian myöhään. Myös yritysrajapinnan toimijoiden keskuudessa uusien kaupallistamis-, kasvu- ja vientikäytäntöjen soveltaminen on vähäistä. Tietoa tarvitaan erityisesti uudentyyppisistä digitaalisista kasvun ja kansainvälistymisen mekanismeista. Uutta tietoa, uusia toimintamalleja ja uusia tekoja tarvitaan erityisesti mikroyrityksissä. Kokeiluperusteisten kasvu- ja kansainvälistymismekanismien käyttöönotolla on jo kiire Oulunkaaren ja Koillismaan mikroyrityksissä ja niitä tukevien TKK-toimijoiden palveluissa.

Mikroyritykset ohjaavat hankkeen kautta toteutettavaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueella, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Tässä hankkeessa otetaan nopeutetusti käyttöön Mikroyritysten kasvualusta-hankkeessa maakunnan eteläosissa testattu ja toimivaksi osoittautunut toimintamalli. Toimintamallia on vuoden 2015 aikana testattu maakunnan eteläosissa 66 mikroyrityksen voimin ja saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen osatoteuttajina toimivat Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE sekä Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Lisäksi hanketta rahoittavat Muhoksen kunta ja 50 yritystä, jotka ovat sitoutuneet hankkeen toimintaan. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016–30.06.2019 ja kokonaisbudjetti 494 970 €, josta EAKR:n ja valtion osuus 70%, kuntien rahoitus 21,5%, muu ulkopuolinen rahoitus 8,5%.

www.oulunkaari.com
www.microentre.fi

 

Lisätietoja

Yrityskehittäjä Kari Sirviö

Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely

ely_keskus_logo.png   VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   eu_kalatalousrahasto_logo.jpg   kitkan_viisas_logo.png   kalaleader_logo.png   meri_kalatalousrahasto_logo.png

Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely (Talvisärki) -hankkeessa kehitetään särkikalojen kalastus- ja alkutuotantomenetelmiä. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa särjen pyyntiajan jatkamisen siten, että tarjonta saadaan vastaamaan lisääntyvän kysynnän vaatimuksiin. Kalastusmenetelmiä kehitetään ja sovitetaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Uusia ammattikalastajien työrytmiin, kaupalliseen kalastukseen ja alkutuotantoon soveltuvia menetelmiä etsitään täydentämään kalavesien hoidon tarpeita. Kalastuksen osalta kehitetään särjen pyyntiä viileän veden aikaan, erityisesti talvella jään alta rysäpyydyksillä. Hankkeen muut osat liittyvät särjen käsittelyyn ja alkutuotantoon. Niissä käsitellään lajittelun tehostamista, jäähdytystä ja kuljetusta sekä perkuun nopeuttamista, minkä tavoitteena on kehittää särjen hyödyntämistä ruokakalaksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy ja yhteistyökumppaneina hankkeeseen osallistuvat Koillismaan luonnonkala Oy jaKirkonkylän ja Kemilän osakaskunnat Kuusamosta.

Hankkeen toteutusaika on  1.9.2016 – 31.12.2017, ja kustannusarvio  70 000 €. Hankkeen rahoitus: Kalaleader 49 000 € (70 %) ja omarahoitus (kalastajien ja osakaskuntien työ ja muu vastikkeeton panos) 20 000 € (30 %).

Lisätietoja

Hankevetäjä Manuel Deinhardt

Flavours of Kuusamo Lapland

ely_keskus_logo.png   eu_maaseudun_kehittamisrahasto.jpg

Flavours of Kuusamo Lapland on kuuden kuusamolaisen matkailuyrityksen kolmevuotinen matkailun kehittämishanke. Hankkeella pyritään tukemaan alueen omaleimaisia kärkituotteita, joiden avulla alue pystyy erikoistumaan ja erottumaan muista matkakohteista. Lisäksi kasvua haetaan matkailun ympärivuotisuuden edistämiseen ja kesään soveltuvien matkailutuotteiden ja -palveluiden saamiseen myyntiin uusille ja oikeille kohderyhmille parhaiten soveltuvilla tavoilla tuotettuina ja markkinoituina. Tämä vaatii tietoa ja osaamista eri kohdemaista ja kulttuureista sekä menetelmistä, joilla valitut kohderyhmät parhaiten tavoitetaan. Sähköiset myyntikanavat nousevat tulevaisuudessa entistä merkittävämpään asemaan matkailumyynnissä, joten niiden kehityksessä on oltava mukana.

Seuraavat yritykset ovat mukana hankkeessa:

 • Koneyhtymä Vesa ja Jouni Määttä (Rukan Salonki) (31.5.2017 saakka)
 • Vihermaa Holidays Oy (Ruka Adventures)
 • Marita ja Hannu Kuusiniemi Oy (Chalet Ruka Peak)
 • Isokenkäisten Klubi
 • Tundra Ceramics & Gastronomy
 • Nordic Holiday Services Oy (Pohjolan Pirtti)

Hankkeella on kolme toisiaan tukevaa päätavoitetta:

 1. Kansainvälisyysosaamisen lisääminen, uusien kohdealueiden pilotointi ja vanhojen vahvistaminen,
 2. Ympärivuotisuuden kehittäminen erityisesti special interest -tarjontaan panostamalla,
 3. Uusien markkinointimenetelmien ja jakelu-/myyntikanavien testaus.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016–31.12.2018, sen kokonaisbudjetti on 686 464 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä tuki (EU + valtio) on 514 848 € ja yksityisrahoituksen osuus 171 616 €.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Patricia Potrykus

Arctic Image – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen

interreg_pohjoinen_logo.jpg   arctic_image_logo.jpg

ARCTIC IMAGE – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen on yhteishanke, jonka päätoteuttajana on BusinessOulu ja osatoteuttajina Naturpolis Oy, KAO, KP-Edu ja Troms Fylke (Norja).

Hankkeen kokonaisbudjetti on Suomen osalta 1 190 683 € ja Norjan osalta 4 581 619 NOK. Naturpolis Oy:n osuus hankkeen budjetista on 288 552 €. Hankkeelle on myönnetty 55 %:n rahoitus Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen -ohjelmasta. 

Hankkeen tavoitteet:

 1. Hankkeen tavoitteena on laajentaa rajat ylittävä yhteistyöverkosto AV-toimialan ulkopuolelle (matkailutoimiala / aluemarkkinointi / vientitoimialat hankealueella).
 2. Kehitämme toimintamallin, jolla AV-sisältöjen kautta voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti alueen kuntien tai matkailuorganisaatioiden imagomarkkinointia osana aluemarkkinoinnin toimenpiteitä. 
 3. Tarjoamme alueellisille yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia markkinointitapoja ja –kanavia toimialariippumattomasti yritysten omille, strategisesti merkittäville vientimarkkinoille.
 4. Lisätään sekä AV-toimialan että matkailutoimialan osaamista yhteistyömalleista ja mahdollisuuksista.
 5. Hankkeen tavoitteena on nostaa alueen tunnettuutta paitsi Pohjoiskalotilla, myös globaalisti.

 

Lisätietoja

Tiedottaja Seija Väisänen

Sirpaleista kokonaisuuksia työmarkkinoille

PPL-kuvana.jpg      footer-logo.png

Koillismaalla kausityöllisyys ja vastaavasti -työttömyys on voimakasta. Yrityksillä olisi halu pitää kiinni osaavasta työvoimasta, mutta työtä ei ole mahdollista tarjota kuin osaksi vuotta. Toisaalta monissa yrityksissä olisi työtä, mutta niin vähän, ettei työntekijän palkkaaminen kannata taloudellisesti. Työntekijän näkökulmasta pieniä erillisiä tehtäviä ei aina kannata ottaa vastaan, tai henkilökohtaisella tasolla on haasteellista, jos työt ajoittuvat vain osalle vuotta. Tilanne näyttäytyy alueella mm. negatiivisena muuttoliikkeenä.

Sirpaleista kokonaisuuksia työmarkkinoille -hankkeen tavoitteena on kokeilla toimintamalleja sirpaleisten työmarkkinoiden yhdistämiseksi:

 • Eri vuodenajoille ajoittuvien töiden yhdistäminen työntekijän kannalta ympärivuotisiksi työpaikoiksi
 • Usean työnantajan vähäisen tai ajoittaisen työtarpeen yhdistäminen kokoaikaisiksi työpaikoiksi
 • Henkilökohtaisten palvelumallien löytäminen kausi- ja osa-aikatyöntekijöille
 • Kokeilujen kautta mahdollisuuksien, ideoiden ja tarpeiden esiin nostaminen, samoin kuin yhteiskunnan asettamien reunaehtojen huomiointi pätkätöiden yhdistämiselle.

Hankkeen toteutusaika on 1.1. - 30.6.2017, ja sen kokonaisbudjetti on 47.986 eur. Hankkeelle on myönnetty 70%:n rahoitus Pohjois-Pohjanmaan liiton alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) määrärahasta.

TYÖLLISTÄMISKOORDINAATTORI

Outi Uusinoka

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto 2016-2017

Hankkeiden loppuraportit

Hanketoiminnasta vastaava yhteyshenkilö

Ohjelmapäällikkö

Kirsi Kuosku
X